Feedback

Przedmiot i zakres obowiązywania

Przedmioten zamieszczonych poniżej Ogólnych Warunków Sprzedaży są stosunki umowne spółki ITAPS Sp. z o.o (dalej: ITAPS), która jako ITAPS świadczy prace i usługi rozwojowe w zakresie technologii informatycznej, marketingu i mediów społecznościowych.

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów ITAPS z wyłączeniem ewentualnych odmiennych warunków umów kontrahentów, o ile obowiązywanie regulacji odmiennej treści nie będzie potwierdzone przez ITAPS na piśmie lub w formie elektronicznej. Porozumienia specjalne i uzgodnienia dodatkowe obowiązują tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone przez ITAPS na piśmie lub w formie elektronicznej.

Udzielenie zamówienia osobom trzecim

Do ITAPS należy decyzja włączenia do wykonania prac objętych umową osób trzecich, które wydają się jej odpowiednie.

Obowiązki kontrahenta w zakresie współdziałania

Kontrahent zobowiązany jest udostępnić ITAPS wszelkie informacje niezbędne do wykonania prac objętych umową. ITAPS ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli kontrahent nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie współdziałania po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku wypowiedzenia kontrahent zobowiązany jest dokonać zapłaty za wszystkie prace wykonane do tej chwili przez ITAPS według poniesionych nakładów czasowych i kosztowych.

Warunki płatności, prawo zatrzymania rzeczy, potrącenie

Szczegóły dotyczące różnych pakietów prac i kosztów odpowiednich pakietów oraz terminów płatności znajdują się w umowie zawartej z kontrahentem. Do wszystkich cen w PLN doliczony będzie podatek VAT.

Kontrahent popada w zwłokę w zapłacie najpóźniej 14 dni po upływie uzgodnionego terminu płatności. W takim przypadku ITAPS ma prawo domagać się 8% odsetek za zwłokę powyżej podstawowej stopy procentowej od zaległej płatności. W przypadku zwłoki w zapłacie ITAPS może ponadto postawić wszelkie należności przysługujące od kontrahenta w stan natychmiastowej wymagalności oraz zatrzyma zaległe dostawy lub świadczenia. Prawo zatrzymania rzeczy przysługuje kontrahentowi tylko w zakresie polegającym na tym samym stosunku umownym.

Zastrzeżenie własności

Dostarczone rzeczy pozostają własnością ITAPS do chwili uiszczenia całkowitej zapłaty. W przypadku zwłoki w zapłacie kontrahent zobowiązany jest do wydania rzeczy, jeżeli nie ureguluje należnej zapłaty w stosownym terminie dodatkowym.

Rękojmia

Kontrahent ma obowiązek sprawdzenia dostawy dzieła ITAPS bezpośrednio po dostawie i zareklamowania wad niezwłocznie po ich stwierdzeniu. W przeciwnym razie dostawę uważa się za przyjętą również w przypadku tych wad. Roszczenia z tytułu rękojmi są wykluczone, jeżeli wada wynika z błędnych instrukcji, plików i materiału kontrahenta. Jeżeli ITAPS przekazuje dostawy osób trzecich wyłącznie kontrahentowi, rękojmia ogranicza się do winy w wyborze. W pozostałych przypadkach roszczenia z tytułu rękojmi ograniczone są do ponownego wykonania zobowiązania (poprzez usunięcie wady/wymianę rzeczy na wolną od wad). Kontrahentowi przysługuje w przypadku niewykonania zobowiązania wolnego od wad obniżenie wynagrodzenia lub odstąpienie od umowy. Okres rękojmi wynosi 1 rok. W przypadku dostawy dzieła okres ten rozpoczyna swój bieg w chwili dostarczenia rzeczy, w pozostałych przypadkach z chwilą odbioru wykonanego dzieła.

Odpowiedzialność cywilna

ITAPS ponosi odpowiedzialność cywilną wobec kontrahenta w zakresie odszkodowania z powodu naruszenia obowiązków umownych tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa spółki, jej przedstawicieli ustawowych i osób, którym powierzone zostało wykonanie zamówienia. Odpowiedzialność cywilna co do jej wysokości ograniczona jest do przewidywalnej szkody. Wykluczone jest odszkodowanie za szkody następcze, takie jak utracony zysk. Wszelkie roszczenia kontrahenta, niepolegające na działaniu niedozwolonym bądź umyślnym naruszeniu obowiązków, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od daty ich wymagalności. Wyjątek od tych ograniczeń odpowiedzialności stanowi narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia kontrahenta. ITAPS nie ponosi również odpowiedzialności za zdolność ochronną praw autorskich, patentowych, marki, wzorów użytkowych, zdobniczych i inne kwalifikacje do ochrony wykonywanych przez siebie prac. ITAPS nie ponosi również odpowiedzialności za prawną dopuszczalność wykonywanych przez siebie prac, jeżeli kontrahent w formie wyraźnego lub milczącego oświadczenia uznał je za wykonane prawidłowo. ITAPS nie ma obowiązku sprawdzenia, czy i ewentualnie w jakim zakresie zamówione u niej dzieło jest zgodne z wytycznymi itp. osób trzecich oraz nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności. Kontrahent zwalnia ITAPS z wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie od ITAPS z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw ochronnych.

Ochrona praw autorskich

Wszystkie prawa użytkowania chronione prawem autorskim, związane z wykonanymi pracami ITAPS, przechodzą na kontrahenta tylko w przypadku, gdy przestrzenny, czasowy i merytoryczny zakres prawa użytkowania odpowiada celowi umowy.

ITAPS zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do celów własnej prezentacji. Prawa użytkowania przechodzą ponadto dopiero wtedy, gdy kontrahent wywiązał się w sposób prawidłowy z obowiązku zapłaty. W razie zaistnienia zwłoki w zapłacie ITAPS przysługuje prawo zatrzymania rzeczy. Kontrahent zobowiązany jest zaniecha użytkowania aż do chwili przejścia prawa użytkowania. Opracowanie lub przekształcanie prac chronionych prawem autorskim oraz ich publikacja i wykorzystanie przez kontrahenta jest niedopuszczalne bez zgody ITAPS. Nie dotyczy to samodzielnych dzieł kontrahenta stworzonych na drodze dopuszczalnego wykorzystania prac chronionych prawem autorskim. Jeżeli przeniesienie na kontrahenta praw użytkowania uniemożliwiają prawa ochronne osób trzecich, ITAPS ma obowiązek powiadomić o tym kontrahenta niezwłocznie po uzyskaniu informacji. Musi on następnie zadecydować bez zbędnej zwłoki o dalszej realizacji umowy. Nabycie praw użytkowania osób trzecich odbywa się w imieniu i na rachunek kontrahenta.

Ochrona danych

ITAPS przestrzega ustaw o ochronie danych oraz europejskich dyrektyw o ochronie danych i w szczególności nie udostępni danych osobom trzecim bez zezwolenia. Kontrahent udziela zgody na zachowanie danych osobowych związanych z niniejszą umową. Wszystkie dane osobowe zostaną skasowane po ustaniu stosunku umownego, o ile nie stoją temu na przeszkodzie przepisy ustawowe. Kontrahent zobowiązany jest podać niezwłocznie do wiadomości wszelkie zmiany dotyczących jego danych.

Jeżeli jakiekolwiek z powyższych postanowień stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności postanowień pozostałych. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Terminy przechowywania

Jeżeli z kontrahentem nie zawarto żadnego porozumienia w sprawie archiwizacji, ITAPS nie ma obowiązku przechowywania i wydawania danych utworzonych i zachowanych w ramach stosunku umownego po zakończeniu realizacji umowy. ITAPS nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za prawidłowe zasoby danych.

Postanowienia końcowe

ITAPS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży w celu na przykład dostosowania do zmienionych przepisów prawnych czy wprowadzenia nowych usług. Miejscem wykonania wszystkich prac objętych umową jest Wrocław. Obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego. Sądem właściwym miejscowo jest, o ile ma to zastosowanie, Sąd we Wrocławiu.

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek z powyższych postanowień stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności postanowień pozostałych. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Stan 04.02.2014

 • Wystarczy 15 minut, by
  za pomocą nowego
  konfiguratora
  stworzyć
  własną
  aplikację
  hotelową!